mr. B. van der Kraats c.s.
Klachtenregeling
Wij streven er naar uw belangen optimaal te behartigen, maar het is niet uit te sluiten dat u daarover niet geheel tevreden bent. U kunt dan in eerste instantie bij de directie van mr. B. van der Kraats c.s. een klacht indienen. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en kan gericht worden aan:
mr. B. van der Kraats c.s.
t.a.v. de directie
Postbus 70
7468 ZH ENTER

1) Inhoud klacht

De klacht dient de volgende gegevens te bevatten:

-   Een omschrijving van uw klacht alsmede de reden waarom u de klacht indient.
-   De naam van de persoon tegen wie de klacht zich richt.
-   Uw naam, adres en indien mogelijk uw telefoonnummer en/of uw mailadres.
-   Verder dient uw klacht te zijn gedateerd en door u te worden ondertekent.


2) Behandeling klacht
Na ontvangst van uw klacht zenden wij u binnen 3 werkdagen een schriftelijk bericht dat uw klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen.

Ons kantoor streeft er naar binnen 10 dagen na ontvangst van uw klacht het onderzoek naar deze klacht af te ronden. Dit onderzoek dient ervoor om alle relevante gegevens te verzamelen die nodig zijn om de klacht te behandelen. Bij de behandeling van de klacht wordt er naar gestreefd een oplossing te bereiken. De uitkomst van deze behandeling zal aan u schriftelijk worden meegedeeld.

In het kader van de behandeling van uw klacht krijgt u de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. Voorzover mogelijk wordt er naar gestreefd binnen 1 maand na ontvangst van de klacht een oplossing te bereiken.

Indien tijdens de behandeling van uw klacht blijkt dat de bovengenoemde onderzoek (10 dagen) respectievelijk behandeltermijn ( 1 maand) niet haalbaar is informeren wij u daarover en geven wij duidelijk aan binnen welke termijn u onze reactie kunt verwachten.

Het is aan ons kantoor om te bepalen wie uw klacht behandelt. Ons kantoor draagt er zorg voor dat uw klacht door een andere belangenbehartiger wordt behandeld dan de belangenbehartiger die doorgaans uw dossier behandelt teneinde een zo objectief mogelijk oordeel te kunnen geven.

3) Informele afhandeling
Op uw verzoek is het mogelijk naast de bovenvermelde schriftelijke behandeling op een informele wijze tot een afhandeling van de klacht te komen. Indien de behandelaar van de klacht meent dat een informele behandeling van de klacht wenselijk is kan aan u het voorstel worden gedaan om op een informele wijze de klacht af te wikkelen. Indien beide partijen openstaan voor een informele behandeling wordt er een datum en plaats afgesproken voor een mondeling overleg. Dit overleg vindt plaats binnen 14 dagen nadat het voorstel door beide partijen akkoord is bevonden.

Nadat het mondeling overleg heeft plaatsgevonden ontvangt u binnen 7 werkdagen na dit overleg een schriftelijk bericht over het resultaat van deze bespreking. Indien het mondeling overleg niet tot een oplossing leidt wordt de schriftelijke behandeling voortgezet.


4) Stichting Keurmerk Letselschade
Indien de afhandeling van de klacht niet tot een oplossing leidt kan klager zich wenden tot de Stichting Keurmerk Letselschade, Postbus 9091, 3506 GB Utrecht (www.keurmerkletselschade.nl).

4) Registratie
mr. B. van der Kraats c.s. houdt van alle klachten een duidelijke administratie bij en draagt er zorg voor dat alle documenten betreffende de klachten vijf jaar na datum afhandeling worden bewaard.