mr. B. van der Kraats c.s.
Schadeposten
Uw totale letselschade is een optelsom van verschillende schadeposten. In de eerste plaats wordt in de schaderegeling een onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade, beter bekend als Smartengeld.

Klik voor een vergroting
Materiële schade...
MateriŽle schade
MateriŽle schadeposten zijn onder te verdelen in:
  • kosten van herstel
  • kosten inzake blijvende invaliditeit
  • verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving)
  • verlies van doe-het-zelf capaciteit
  • overige materiŽle schadeposten
kosten van herstel
Hieronder vallen zowel geneeskundige kosten, voor zover niet verhaalbaar via de Ziektekostenverzekering, alsmede kosten die hiermee verband houden zoals aanschaf ziekenhuiskleding, reiskosten voor ziekenhuisbezoek, vervolgbezoeken artsen, etc.

kosten inzake blijvende invaliditeit
Dit kunnen kosten zijn met betrekking tot het aanbrengen van aanpassingen aan de woning of de auto. Ook kosten voor aanschaf van hulpmiddelen vallen hieronder. Deze kosten zijn verhaalbaar voor zover bijvoorbeeld wettelijke regelingen zoals de AWBZ (Algemende Wet Bijzondere Ziektekosten) of WVG(Wet Voorzieningen) geen vergoeding toekennen.

verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving)
Als gevolg van een ongeval kan men (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken waardoor het netto inkomen sterk kan afnemen. Het verschil tussen enerzijds het inkomen dat in de situatie zonder ongeval (dus inclusief gemiste promotie kansen) verdiend zou zijn en anderzijds het inkomen dat wordt ontvangen in de situatie na het ongeval (bijvoorbeeld een lager salaris wegens arbeidsongeschiktheid) wordt aangeduid als verlies van arbeidsvermogen en komt voor vergoeding in aanmerking. Het niet behalen van een promotie, het niet verlengen van een kontrakt voor bepaalde tijd of het doubleren waardoor men later op de arbeidsmarkt komt zijn schadeposten die in beginsel ook voor vergoeding in aanmerking komen.

verlies van doe-het-zelf capaciteit
Door een ongeval is het mogelijk dat men het huishoudelijk werk of het onderhoud aan de woning of de tuin niet meer zelf kan verrichten. Dit verlies van zelfverdiencapaciteit wordt op een geldbedrag gewaardeerd, zodanig dat deze werkzaamheden tegen betaling aan een ander kunnen worden uitbesteed.

Overige schadeposten
Zoals reeds aangegeven heeft ieder schadedossier zijn bijzonderheden. Een uitputtende opsomming van de te verhalen schadeposten is dan ook niet te geven. Wel geldt de regel dat ALLE kosten die zijn gemaakt en in DIRECT VERBAND staan met het ongeval in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. Of anders gezegd de kosten die u zeker niet had gemaakt als het ongeval niet had plaatsgevonden.

Klik voor een vergroting
Vergoeding voor leed...
NPP Richtlijnen
De door de overheid opgerichte Letselschade Raad heeft voor sommige schadeposten richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld om langdurige en slepende discussies te voorkomen over schadeposten die vrij standaard in ieder dossier voorkomen. Zo bestaan er onder andere richtlijnen voor het verblijf in het ziekenhuis, de reiskostenvergoeding, het inschakelen van huishoudelijke hulp, het inschakelen van derden voor het onderhoud van de woning, studievertraging, etc. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de website van de Letselschade Raad raadplegen (www.npp.nl).

ImmateriŽle schade (smartengeld)
ImmateriŽle schade cq smartengeld is een vergoeding voor schade wegens geleden en nog te lijden pijn, smart en/of gederfde en nog te derven.

Het is moeilijk deze schade op geld te waarderen omdat deze niet exact is uit te rekenen. Voor het bepalen van smartengeld is het nodig dat de aard en de ernst van het letsel wordt vastgesteld. Dit is bij een uitstek een taak voor de medisch adviseur. Vervolgens kan het bedrag voor smartengeld worden berekend aan de hand van vergelijkbare rechterlijke uitspraken.
Meer weten?
Wilt u meer weten over schadeposten of wilt u een direct advies, dan kunt u ons geheel vrijblijvend bellen op telefoonnummer 0547-383882.

U kunt uiteraard ook gebruik maken van het contactformulier.

Wilt u alleen een vraag beantwoord hebben? Klik hier