mr. B. van der Kraats c.s.
Onze werkwijze
Huisbezoek
Ons kantoor kiest altijd voor een persoonlijke benadering. Meteen na ontvangst van uw schademelding bespreken wij met u telefonisch de te nemen stappen. Vervolgens maken wij met u een afspraak op korte termijn voor een bezoek bij u aan huis of zonodig in het ziekenhuis.
Snelle Voorschotbetalingen
Onmiddellijk na het bezoek stellen wij de tegenpartij aansprakelijk en spannen wij ons in om voor u zo spoedig mogelijk een financieel voorschot te regelen. Uiteraard houden wij u gedurende het gehele schaderegelingstraject op de hoogte van de ontwikkelingen in het letselschadedossier. Zowel het erkennen van de aansprakelijkheid alsmede het accepteren van de schadeposten levert bij de tegenpartijen nog wel eens een stevige discussie op. U kunt daarbij rekenen op een adequate en deskundige begeleiding door ons kantoor.
De schaderegeling
Ieder schadedossier kent zijn bijzonderheden, maar in grote lijnen gaat de regeling van een letselschadedossier als volgt.
Gedragscode Behandeling Letselschade
Sinds kort is er onder andere onder toezicht van de overheid de zogenoemde Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. Hierin zijn gedragsregels opgenomen over de wijze waarop partijen met elkaar overleggen en er worden ook tijdlimieten gesteld voor het beantwoorden van de wederzijdse correspondentie. In de praktijk blijkt dat sommige dossiers vertraagd worden afgewikkeld hetgeen de belangen van het slachtoffer kan schaden. Ons kantoor werkt geheel overeenkomstig de voorschriften van de Gedragscode, zodat u er zeker van bent dat uw dossier op correcte en snelle wijze wordt behandeld.
Opvragen medische informatie
Nadat de tegenpartij aansprakelijk is gesteld gaat dr. Blanken er onmiddellijk toe over om bij uw huisarts en andere medici waar u in behandeling bent medische informatie op te vragen. Deze medische informatie wordt vervolgens, voorzien van een advies van dr. Blanken, in gesloten envelop, toegezonden aan de medisch adviseur van de tegenpartij. Deze medische correspondentie dient onder andere als bewijs om uw letsel en uw beperkingen aan te tonen.
Onderhandeling met tegenpartij
Het is gebruikelijk dat er samen met een schade expert van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij bij u een bezoek wordt gebracht. Bij dit bezoek komen wij altijd circa een half uur vroeger om alle aspecten in uw dossier goed te kunnen voorbereiden. Doel van dit bezoek is het inventariseren van het letsel en de schadeposten. Bovendien worden er tijdens dit bezoek afspraken gemaakt over het betalen van voorschotten en het verzamelen van de nodige informatie. Ook worden er vaak afspraken gemaakt op welke wijze schadeposten zoals loon-en inkomstenderving, hulp in de huishouding of hulp bij het onderhoud van woning en tuin in de komende tijd worden vergoed.
Reïntegratie / Omscholing
Klik voor een vergroting
De juiste deskundigen!
Veelal ontstaan er gedurende het schaderegelingstraject ook problemen in de arbeidssituatie omdat u niet meer in staat bent uw normale werk uit te voeren. Mocht het re´ntegratietraject via de ARBO dienst van uw werkgever niet goed lopen dan regelen wij voor u, uiteraard op kosten van de tegenpartij, een onafhankelijke re´ntegratiedeskundige die een deskundige en actieve ondersteuning biedt. U kunt hierbij denken aan een werkplekonderzoek, of een nader onderzoek naar een aangepaste functie. Indien binnen uw eigen bedrijf geen functies voorhanden zijn is het zelfs mogelijk dat u op kosten van de tegenpartij een omscholing krijgt om in een andere, meestal lichtere functie, in een ander bedrijf aan de slag te gaan. Ook in het regelen van letselschades voor zelfstandig ondernemers hebben wij veel ervaring. Wij werken samen met gerenommeerde reintegratiebureauĺs die met name gespecialiseerd zijn in het begeleiden van letselschadeslachtoffers.
De eindregeling
In het algemeen wordt een letselschadezaak na verloop van tijd afgewikkeld. Wij gaan hiertoe pas over indien er bij u sprake is van een medisch stabiele eindsituatie. Om dit te kunnen beoordelen wordt er altijd een advies van dr. Blanken gevraagd en wordt aan hem de vraag voorgelegd of het medisch verantwoord is tot een definitieve regeling te komen.
Onafhankelijke Medische Expertise
Veel dossiers worden pas afgesloten nadat een medisch deskundige een onafhankelijke expertise heeft afgenomen. Dit is uiteraard afhankelijk van de aard en de ernst van uw (blijvende) letsel. Door middel van deze medische expertise worden exact uw eventuele blijvende beperkingen en klachten in beeld gebracht en wordt een prognose gegeven. Dr. Blanken zorgt er voor dat u bij de beste medische deskundigen terecht komt om deze expertise af te nemen.
Schadeberekening
Indien blijkt dat u in de toekomst ook lichamelijke klachten en beperkingen blijft houden dan zorgt onze actuarieel rekenaar, de heer J.H.M. Klein Twennaar BC, er voor dat de toekomstige schade van u op adequate wijze wordt berekend. In overleg met u worden zonodig een aantal rekenvarianten uitgewerkt.
Onderhandeling en betrokkenheid
Zodra alle medische gegevens ter beschikking staan en de uitkomsten van de schadeberekening duidelijk zijn gaat mr. Van der Kraats de onderhandeling aan met de tegenpartij. Voordat deze eindonderhandeling plaatsvindt is er uiteraard uitvoerig overleg met u geweest over de omvang en de onderbouwing van de schadeposten. Vanwege onze jarenlange ervaring en vanwege de aanwezige specialistische juridische-en medische kennis kunnen wij optimaal onderhandelen om voor u een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat er enkele onderhandelingsrondes nodig zijn om tot een goed resultaat te komen. Gedurende dit gehele traject wordt u over iedere stap die genomen wordt nauwgezet ge´nformeerd. In het uiterste geval kan in overleg met u een gerechtelijke procedure worden gestart waarbij dan aanvullende afspraken gemaakt worden over de proceskosten.
Eindregeling / Voorbehoud / Belastinggarantie
Zodra er een overeenstemming is bereikt met de tegenpartij zorgen wij ervoor dat er een zogenoemde vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld waarin de voorwaarden en met name het schadebedrag is vermeld dat u tenslotte nog ontvangt om uw dossier te regelen.
Keuze
N.B.: U bent echter niet verplicht uw dossier binnen een bepaalde periode te regelen. U als slachtoffer heeft in beginsel de keuze om het schadedossier open te laten zodat er bijvoorbeeld jaarlijks of halfjaarlijks wordt afgewikkeld. U kunt er ook voor kiezen, indien er een redelijke inschatting van de toekomstschade mogelijk is, uw dossier definitief te regelen.
Voorbehoud
Over het algemeen worden na verloop van tijd schades definitief geregeld. Dat wil zeggen, dat een zo nauwkeurig mogelijke inschatting wordt gemaakt van de toekomstschade. Deze toekomstschade wordt dan in één bedrag uitgekeerd. Meestal is dit een definitieve regeling waar u niet op terug kunt komen. Indien de risicoĺs voor het regelen van de toekomstschade echter te groot zijn, omdat bijvoorbeeld uw medische toestand onzeker blijft, kunnen wij ervoor zorgen dat er een voorbehoud in de overeenkomst wordt opgenomen, zodat u op de zaak kunt terugkomen, indien uw medische situatie verslechterd als gevolg van het ongevalletsel.
Belastinggarantie
Tenslotte zorgen wij ervoor dat de uitgekeerde schadebedragen aan u niet kunnen worden belast als inkomen in het kader van de wet Inkomstenbelasting. Indien nodig regelen wij dat de tegenpartij een belastinggarantie afgeeft, zodat u er zeker van bent dat u over de ontvangen schadebedragen geen Inkomstenbelasting behoeft af te dragen.
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u een direct advies, dan kunt u ons geheel vrijblijvend bellen op telefoonnummer 0547-383882.

U kunt uiteraard ook gebruik maken van het contactformulier.

Wilt u alleen een vraag beantwoord hebben? Klik hier